Algemene Voorwaarden YGP Trainingen / YGP Natuurlijk Gezond

 

Zodra je gebruik maakt van een van onze diensten, zijn deze Algemene Voorwaarden van

toepassing. YGP Trainingen / YGP Natuurlijk Gezond wil je hiermee duidelijkheid geven over zaken zoals betalingen, annuleren, klachten en vertrouwelijke informatie.

 

BEGRIPPEN

YGP Trainingen / YGP Natuurlijk Gezond: het bedrijf zoals ingeschreven bij de KvK 24457615 , en bekend bij de belastingdienst (NL002112825B43) inclusief alle natuurlijke personen die

werkzaamheden verrichten voor YGP Trainingen / YGP Natuurlijk Gezond (bijv. een assistent). Voor de leesbaarheid wordt YGP Trainingen / YGP Natuurlijk Gezond benoemd met ‘we’, ‘wij’ en ‘ons’.

 

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon (bijv. een werkgever) die aan YGP Trainingen / YGP Natuurlijk Gezond  een opdracht verstrekt.

Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een sessie, oefengroep, workshop, cursus e.d. Voor de leesbaarheid wordt de deelnemer aangesproken met ‘je’ en ‘jij’. 

Sessie: alle diensten die worden ingepland op afspraak, zoals bijvoorbeeld coaching,

Groepsactiviteit: workshops en (online) trainingen.

Workshops / trainingen / webinar: alle diensten waarop meerdere deelnemers zich kunnen inschrijven, zowel fysiek als online.

 

 1. TOEPASSING

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen YGP Trainingen / YGP Natuurlijk Gezond de Opdrachtgever en/of Deelnemer.

 1. AARD VAN DE DIENSTVERLENING

YGP Trainingen / YGP Natuurlijk Gezond ondersteunt u met het advies, trainingen, coaching en webinars op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, leefstijl en voeding.

YGP Trainingen / YGP Natuurlijk Gezond verzorgt een empathische omgeving waarbij je vaardigheden en principes krijgt aangereikt. Je krijgt echter geen dwingende adviezen of standaard theorie.

Alle diensten van ons zijn daarom inspanningsverbintenissen. De dienstverlening is erop gericht om inzicht en kwaliteit van leven te vergroten. Dat betekent dat wij geen garantie kunnen geven dat er een concrete strategie gevonden wordt om jouw specifieke leerbehoeften te vervullen. Vragen over de dienstverlening kunnen worden gericht aan bianca@ygp-trainingen of telefonisch op 06.52.051113. Alle verzoeken om informatie worden binnen redelijke termijn beantwoord, veelal nog dezelfde dag, maar tenminste binnen 48 uur. Indien door complexiteit of omstandigheden er meer tijd nodig is om een vraag te beantwoorden zullen wij je binnen 48 uur duidelijkheid geven over wanneer je uitgebreider antwoord kunt verwachten.

 1. INFORMATIEVERSTREKKING

Alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht, dien(en) jij en/of je Opdrachtgever vooraf aan ons te verstrekken. Zoals bijvoorbeeld medicijngebruik en eerdere (psychologische) behandelingen en/of diagnoses.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

Wij gaan er vanuit dat je in staat bent voor jezelf te zorgen. Bij ernstige psychische klachten raden we je aan om eerst een arts of psycholoog raad te plegen. Ook als je voor medische klachten onder behandeling bent van een arts dien je de adviezen die je krijgt af te stemmen met je behandelaar.  Je bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, je eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de dienstverlening als de periode daarna. We zijn nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die jij hebt genomen, zoals bijvoorbeeld schade aan andere deelnemers. Indien je schade aanricht op bezittingen of eigendommen van ons of andere deelnemers, kunnen we deze schade op jou verhalen.

 1. ONTZEGGING DEELNAME

Bij niet tijdige en/of volledige betaling van de factuur door deelnemer of opdrachtgever, kan YGP Trainingen / YGP Natuurlijk Gezond deelname aan de sessie of groepsactiviteit ontzeggen of

de verdere deelname opschorten. Indien een deelnemer het goede verloop van de groepsactiviteit zodanig verstoort dat mededeelnemers en/of de trainers hiervan hinder ondervinden, onder invloed van drank en/of drugs verkeert, of gevaar scheppende situaties creëert gedurende de sessie of groepsactiviteit, is YGP Trainingen / YGP Natuurlijk Gezond gerechtigd om verdere deelname te

ontzeggen. Het betaalde cursusgeld wordt in deze gevallen niet terug gestort. Definitieve uitsluiting bij ordeverstoring is aan de orde als de deelnemer, na behoorlijk te zijn gewaarschuwd, toch volhardt in het orde verstorend gedrag.

 1. PRIVACY & VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Tijdens een sessie: Alles wat besproken wordt tijdens een sessie wordt als vertrouwelijk behandeld. Tijdens een groepsactiviteit: Als je deelneemt aan een groepsactiviteit dien je alle informatie

als vertrouwelijk te behandelen. Als je vertrouwelijke informatie wilt delen of bespreken, vraag dan eerst toestemming aan de persoon in kwestie. Vraag ook eerst toestemming als je vertrouwelijke informatie wilt bespreken met de persoon in kwestie zelf. Omgang met vertrouwelijke informatie: Vertrouwelijke informatie wordt nooit gedeeld met derden, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Indien er aantekeningen worden gemaakt, zijn deze geschreven en worden deze nooit gedeeld. Als een sessie of groepsactiviteit wordt gebruikt (bijvoorbeeld voor uitleg of professionele

ontwikkeling) wordt je privacy beschermt door alle vertrouwelijke informatie weg te laten of te veranderen. YGP Trainingen / YGP Natuurlijk Gezond bewaart je contactgegevens voor administratie, zoals bijvoorbeeld voor het verzenden van een factuur. Gemeten informatie: Met behulp van de software wordt gemeten hoe de nieuwsbrief wordt gelezen en de website wordt bezocht.

 1. COPYRIGHT

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die je tijdens de sessies en groepsactiviteiten aantreft bij YGP Trainingen / YGP Natuurlijk Gezond.

Overweeg je gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op een andere website, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook of commercieel gebruik van de informatie in de trainingsmaterialen, neem dan vooraf eerst even contact op via bianca@ygp-trainingen.nl

 1. BETALING

Betaling gebeurt in de regel via jouw bestelling in de webshop. Als je binnen de afkoelperiode (binnen 14 dagen na aanmelding) beslist dat je toch niet meedoet (mits de activiteit nog niet heeft plaatsgevonden) dan krijg je je geld terug. Terugboekingen worden twee keer per maand verwerkt, dus bij tijdige afmelding krijg je binnen 14 dagen je geld terug.

Bij trainingen op maat voor bedrijven geldt dit niet. Voor deze activiteiten ontvangt de opdrachtgever een factuur na schriftelijke accordering van de offerte. Betaaltermijn is 30 dagen na datering van de factuur. Bij niet tijdige betaling van de factuur ontvangt u binnen 7 dagen een herinnering. Als de betaling dan nog steeds niet is voldaan zullen de kosten van incasso voor rekening van de opdrachtgever komen.

 1. ANNULERING

Afmelden kan via e-mail. Als dit binnen 14 dagen na aanmelding maar vóór aanvang van de activiteit plaatsvindt krijg je je inschrijfgeld terug. Als de 14 dagen termijn verstreken is óf de activiteit heeft al plaatsgevonden vindt er geen restitutie plaats. Van de meeste online activiteiten worden opnames gemaakt die je op een later tijdstip kosteloos kan terugkijken.

 1. OVERMACHT

YGP Trainingen / YGP Natuurlijk Gezond behoudt zich het recht voor om trainingsdata te verplaatsen. Als wij om welke reden dan ook toch een activiteit annuleren (bijvoorbeeld door te weinig

deelnemers), wordt het door jou betaalde bedrag  binnen 14 dagen na de bekendmaking van de annulering teruggestort op je rekening. We stellen je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte via telefoon of e-mail.

 1. PLANNING VAN GROEPSACTIVITEITEN

Wij hebben het recht de data en/of tijden van groepsactiviteiten te wijzigen. Wanneer een activiteit tussentijds onderbroken moet worden, zullen we ons best doen om de activiteit te laten doorgaan zoals bedoeld. Wanneer dat niet lukt, zal het door jou overgemaakte bedrag (deels) terug gestort worden binnen 14 dagen na afstemming met jou.

 1. KLACHTENPROCEDURE

Wanneer je niet tevreden bent over een van onze diensten, dien je dit binnen 14 dagen te melden via een e-mail naar bianca@ygp-trainingen.nl. Een van onze trainers antwoord binnen maximaal 48 uur en laat daarbij weten hoe de klacht in behandeling wordt genomen en op welke termijn het naar schatting zal worden afgerond. De klacht en de desbetreffende correspondentie worden voor de duur van 5 jaar bewaard en strikt vertrouwelijk behandeld.

 1. VRIJWARING EN WIJZIGINGSBEDING

Derden kunnen aan de dienstverlening van YGP Trainingen / YGP Natuurlijk Gezond geen rechten ontlenen. Wij zijn gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van

ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de opdrachtgever of deelnemer besproken.